PRIVACY POLICY

Wanneer je deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Jonathanjune.nl respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Over jonathanjune.nl en jonathanjune.com
Jonathanjune.nl en jonathanjune.com is een (online) winkel in de verkoop van erotisch speelgoed en producten. Onze website wordt voor het aanbieden van producten, informatie en communicatie over en met jonathanjune.nl en jonathanjune.com ingezet. Via onze website verzamelen wij bepaalde gegevens.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons inschrijft, word je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom jij specifiek heeft gevraagd, dus wanneer je een bestelling bij ons doet of wanneer je je gegevens aanpast.

jonathanjune.nl en jonathanjune.com verwerkt drie soorten gegevens: identiteit-, betaal- en verkeersgegevens.
Identiteitsgegevens:
Dit zijn gegevens die je invult tijdens het bestel- of registratieproces:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer

De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en de bestelling zo snel mogelijk bij jou te bezorgen. Je e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met je pakket. Het e-mailadres dat je hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.

** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) jonathanjune.nl en jonathanjune.com jouw gegevens verzamelt. jonathanjune.nl en jonathanjune.com heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt jonathanjune.nl en jonathanjune.com voor administratieve doeleinden, zoals:

het verwerken van je bestelling (administratief),
de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres (administratief),
Betalingsgegevens verwerkt jonathanjune.nl en jonathanjune.com voor administratieve doeleinden, namelijk:
de betaling van je bestelling.

Beveiligde pagina's
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om jouw (creditcard) gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcard gegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Herkomst van gegevens
De gegevens die jonathanjune.nl en jonathanjune.com verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die je zelf verstrekt via jonathanjune.nl en jonathanjune.com

Verstrekking van gegevens
jonathanjune.nl en jonathanjune.com verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor adminstratieve doeleinden verwerken:

iDEAL BV: in geval van een keuze voor betaling per iDEAL.
Hiernaast verstrekt jonathanjune.nl en jonathanjune.com je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.
Rechten van bezoekers: 
Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot onze afdeling E-commerce te richten met het verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. De afdeling E-commerce zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

Je hebt tevens het recht, door middel van een tot de afdeling E-commerce gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.


Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft jonathanjune.nl en jonathanjune.com verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot
Mocht je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

jonathanjune.nl en jonathanjune.com kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als
natuurlijk persoon die niet handelt in naam van beroep of bedrijf.

1.2 Bedrijf: Bedrijf wat zich bezig houdt met verkoop op afstand

 

1.3. Webwinkel. Dit houdt in; Geen winkel of fysiek verkooppunt maar verkoop via internet.

1.4 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door een bedrijf gebruikt
wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een
overeenkomst op afstand te sluiten.

1.5 Overeenkomst: Iedere overeenkomst bij verkoop of afstand.

1.6 Prijs: De prijs voor goederen of diensten.

1.7 Aanbod: Iedere aanbieding die een bedrijf doet voor goederen of diensten met
de daarbij behorende voorwaarden die hier op van toepassing zijn.

1.8 Herroepingsrecht: het recht waarbij consument binnen een termijn van 7
werkdagen na ontvangst van bestelling, zonder opgave van reden een
overeenkomst kan ontbinden.

Artikel 2: Algemene voorwaarden.

2.1 Een bedrijf is verplicht de tekst van haar Algemene Voorwaarden te
verstrekken of beschikbaar te stellen aan de consument voordat er een
overeenkomst op afstand word gesloten.

2.2 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen
bedrijf en consument die op afstand gesloten is.

2.3 Ieder bedrijf dat is aangesloten bij JonathanJune stelt bedrijfsgegevens
beschikbaar ter eventuele publicatie op de JonathanJune site. Hierbij wordt minimaal
inschrijving KvK nummer, BTW nummer, bedrijfsnaam, vestigingadres,
postadres, telefoonnummer, e-mailadres / formulier vermeld.

2.4 Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Iedere aanbieding van product of dienst dient duidelijk en naar waarheid te
worden omschreven.

3.2 Afwijkingen en of beperkingen dienen duidelijk te worden vermeld.

3.3 Iedere aanbieding moet informatie bevatten waardoor het duidelijk is welke
rechten en plichten een consument heeft bij aanvaarding van het aanbod.

3.4 In ieder aanbod dient, indien van toepassing vermeldt te worden: de prijs, de
wijze van betaling, verzendkosten en overige voorwaarden die van toepassing
zijn.

3.5 Bij telefonische aanbiedingen is het wenselijk dat de consument aan het begin
van het gesprek voldoende informatie krijgt om te kunnen beslissen of hij al
dan niet wil verdergaan.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie en schriftelijke
bevestiging van het bedrijf.

4.2 Het bedrijf zal voor de uitvoering van de overeenkomst de consument voorzien
van de nodige informatie. Deze bevatten: de belangrijkste kenmerken van
goederen of diensten, prijs inclusief alle belastingen, leveringskosten, de
wijzen van betalen, uitvoeren en leveren, het bestaan van het
Herroepingsrecht. (zie artikel 5)

4.3 Binnen de wet kan een bedrijf onderzoek doen naar kredietwaardigheid van de
consument. Weigering van een aanvraag of bestelling, indien onderbouwd en
naar redelijkheid is toegestaan. Tevens mag een bedrijf aangepaste
voorwaarden toepassen.

4.4 Het bedrijf moet voor of bij uitvoering van de overeenkomst, de schriftelijke
voorwaarden die van toepassing zijn verstrekken.

4.5 Het bedrijf dient haar bedrijfsnaam en vestigingsadres bij uitvoering van de
overeenkomst aan de consument te verstrekken, om hier eventuele klachten
te kunnen melden.

4.6 Het bedrijf dient informatie ten aanzien van geldende garantie op goederen of
service bij diensten te vermelden.

4.7 Waar van toepassing dient de duur van de overeenkomst en/of
geldigheidsduur van de prijs of aanbod vermeld te worden.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1 De wet Koop op afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 14 werkdagen,
kan worden herroepen. De termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment
dat de consument of degene namens de consument goederen in ontvangst
neemt en het bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan (zie artikel 4).Bij
diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt
gesloten.

5.2 Voldoet een bedrijf niet aan haar informatieverplichtingen, dan geldt er een
herroepingstermijn van 3 maanden. Voldoet het bedrijf daarna alsnog aan
haar informatieverplichtingen, dan geldt de termijn van 14 werkdagen vanaf dat
moment.

5.3 Een bedrijf mag geen kosten voor het herroepen in rekening brengen. De
consument is hoogstens verplicht de kosten voor het terugzenden van de
goederen te betalen. Als de consument de overeenkomst heeft opgezegd, dan
moet het bedrijf het door de consument betaalde bedrag terugbetalen.
Creditering dient spoedig plaats te vinden, maar in elk geval binnen 30 dagen
na de ontbinding van de overeenkomst.

5.4 Beperkingen en uitsluitingen dienen door bedrijf duidelijk te worden vermeld.
Herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:
• voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is
begonnen vóór de termijn van zeven werkdagen;
• voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen
op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
• voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die
snel kunnen bederven of verouderen;
• voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.
• voor de levering van kranten en tijdschriften.
• voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
• De consument kan een lening afsluiten met de leverancier of met derden, om
het goed of de dienst te kunnen financieren. Hierbij kan de consument de
koop- of dienstverleningsovereenkomst binnen zijn bedenktijd herroepen.
Hierbij voorziet de wet in de mogelijkheid van herroeping van de lening.

Artikel 6: Prijs

6.1 De prijs van een product of dienst dient duidelijk vermeld te worden.
Aanduiding van de gehanteerde valuta in symbool of woord is verplicht.

6.2 Het bedrijf vermeldt de toegepaste belastingen.

6.3 Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan indien door gevolg van wettelijke
bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging doorvoert, heeft de
consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

6.4 Bij variabele prijzen moet hier voldoende informatie over verstrekt worden en
gelden eventuele prijzen als richtprijzen.

Artikel 7: Bestelling en uitvoering van bestelling

7.1 Het bedrijf moet, tenzij anders overeengekomen uiterlijk binnen 30 dagen de
bestelling leveren. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de
overeenkomst tot stand is gekomen.

7.2 Het bedrijf zal met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling
behandelen.

7.3 Bij het niet kunnen leveren binnen 30 dagen door het bedrijf, moet de
consument hiervan in kennis worden gesteld en de mogelijkheid de koop te
ontbinden. Hierbij dient het al betaalde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen terugbetaalt te worden.

7.4 Het uitvoeren van diensten of leveren van goederen zonder dat hierbij een
overeenkomst met de consument is gesloten, wordt geacht ongevraagd te
zijn.

7.5 Levering van goederen vindt plaats op het adres dat door de consument is
opgegeven tenzij anders overeengekomen.

7.6 Het bedrijf draagt het risico van vermissing/beschadiging van goederen tot
met moment van bezorgen, tenzij anders is overeengekomen.

7.7 De consument is verplicht het bedrijf onjuistheden in ontvangen of verstrekte
gegevens te melden.

Artikel 8: Betaling

8.1 De consument dient binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen na
ontvangst van goed(eren) of het verlenen van dienst(en), tenzij anders
overeengekomen met het bedrijf.

8.2 Ieder bedrijf geeft duidelijk aan op welke manier een betaling kan worden
gedaan.

8.3 Indien betaling in termijn wordt aangeboden dienen hier de daarvoor geldende
voorwaarden beschikbaar worden gesteld.

8.4 Bij wanbetaling door de consument heeft het bedrijf recht om met de
wettelijke beperkingen hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen.
Hiervan dient de consument in kennis te worden gesteld.

Artikel 9: Klachten en Geschillen

9.1 Ieder bedrijf dient de mogelijkheid aan de consument te geven om een klacht
in te dienen via e-mail, fax of per post.

9.2 Bedrijven dienen klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week
in behandeling te nemen. Om tot een oplossing te komen zal een periode van
maximaal 30 dagen gehanteerd worden, tenzij de situatie dit niet toelaat. De
periode van 30 dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door het bedrijf.

9.3 Consumenten dienen schriftelijke met het betreffende bedrijf te
communiceren. Het gecommuniceerde dient bewaard te worden voor
eventuele in te schakelen geschillencommissie.

9.4 Bij het niet tot een oplossing komen met het bedrijf kan de consument een
beroep doen tot bemiddeling bij klachten. De consument dient hiervoor het
klachtenformulier op de site in te vullen en te versturen.

9.5 Aanvragen van bemiddeling bij een klacht kan online, en dient gedaan te
worden door de consument. Maximaal 3 maanden na het indienen van de
klacht bij het bedrijf dient de aanvraag binnen te zijn.


9.6 Indien bemiddeling geen oplossing brengt kan een consument of bedrijf een
ontstaan geschil voorleggen aan de geschillencommissie geschilonline.nl. Voor
een aangesloten bedrijf is dit verplicht. Voor de consument is dit een keuze.

9.7 De uitspraak van een geschillencommissie is bindend. Bij wederzijds
goedvinden kan een bedrijf en consument ook een andere geschillencommissie
in schakelen.

9.8 Het bedrijf dient in haar voorwaarden kenbaar te maken welk recht van
toepassing is.

Artikel 10: Levering

10.1 Alle goederen of diensten dienen zo spoedig mogelijk geleverd te worden doch
uiterlijk binnen 30 dagen. Indien de levertermijn niet haalbaar is dient het
bedrijf de consument hiervan op de hoogte te brengen.

10.2 Indien een bedrijf niet binnen 30 dagen kan leveren kan de consument zonder
extra kosten de overeenkomst ontbinden. Al betaalde bedragen dienen door
bedrijf binnen 30 dagen terugbetaald te worden.

10.3 Deelleveringen zijn mogelijk in overleg met de consument.

10.4 Indien een bedrijf het bestelde product of de dienst niet kan leveren kan een
vervanging aangeboden worden. De consument is vrij om dit al dan niet te
accepteren. Voorwaarden voor bij levering van vervangende goederen of
diensten blijven van kracht.

10.5 Levering dient te worden gedaan op het door de consument opgegeven aflever
adres. Bij afhalen is dit niet van toepassing.

10.6 Het risico van schade tijden levering aan producten ligt bij het bedrijf. Tot het
moment van bezorging is het bedrijf verantwoordelijk tenzij anders
overeengekomen.

Artikel 11: Beheer van gegevens en privacy

11.1 Gebruik van persoonsgegevens dient te worden gedaan met uiterste
zorgvuldigheid.

11.2 Consumenten die gegevens beschikbaar stellen dienen op de hoogte gehouden
te worden hoe met deze gegevens word omgegaan.

11.3 Bij communicatie voor commerciële doeleinden als reclame en nieuwsbrieven,
dient de consument de keuze te krijgen dit te willen. Procedures voor het
opzeggen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief dient duidelijk en eenvoudig te
zijn.

11.4 De consument moet de mogelijkheid hebben haar gegevens aan te passen.

11.5 Bij gebruik van persoonsgegevens anders dan voor het uitvoeren van een
levering of dienst, dient altijd toestemming van een consument gekregen te
worden.


Artikel 12. Betalingen lidmaatschapsgelden

12.1 Betaling van het verschuldigde bedrag zal geschieden via automatische
incasso binnen 14 dagen na factuurdatum (Bij uitzondering, te bepalen door
JonathanJune, via overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door
JonathanJune opgegeven bankrekeningnummer).

12.2 Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de
gestelde termijn is het lid in verzuim; hij is vanaf het moment van het in
verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van
de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van
JonathanJune.

12.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van het lid
zullen de verplichtingen van het lid onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.4 Door het lid gedane betalingen strekt / strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats
van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt het lid dat
de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

Indien het lid in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als
buiten rechte, voor zijn rekening.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

JonathanJune is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en in haar website aan
te brengen. JonathanJune zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig op haar website
publiceren.

 

GARANTIE

Garantietermijn
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er iets misgaat met je aankoop, wij zullen er dan voor zorgen dat het zo spoedig mogelijk wordt opgelost. 
Wanneer het artikel binnen 30 dagen na aankoop stuk of kapot is laat dit ons dan zo snel mogelijk weten.  Wij zullen er alles aan doen om te bekijken wat het probleem is en hoe we je nader tegemoet kunnen komen.

Uitzondering op de garantie: 

Over onze handgemaakte producten geldt een afwijkende regeling. Deze overeenkomst wordt kortgesloten tussen JonathanJune en de uitgevende partij. 

Zijn er klachten over het ontvangen product? Stuur ons ten alle tijden schriftelijk uw beklacht, stuur hierbij ook de foto's van het product waar je klacht over gaat. Zodra wij de klacht ontvangen hebben zullen wij deze in behandeling nemen en doornemen met onze partner. 

 

Hoe te werken bij garantie
Om je garantie zo goed en spoedig mogelijk op te lossen ga je als volgt te werk.

Je meldt bij ons via mail dat je een artikel retour wilt sturen.
Zet hierbij in de onderwerpregel: Retouraanvraag.
Na ontvangst van uw zending, nemen wij contact met je op per mail.

Zodra wij meer informatie hebben stellen wij je daar van op de hoogte per mail.

Kosten
De kosten voor het opsturen zijn in eerste instantie voor jouw rekening.
Indien het onder garantie valt zullen wij de verzendkosten aan je terugstorten.
De kosten voor het terugzenden nemen wij dan ook voor onze rekening.